Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

23.01.2017 11:02
Pseudooligofrenie neboli zdánlivá mentální retardace vzniká působením vnějšího prostředí na jedince, nikoliv poškozením centrální nervové soustavy. Dítě je zanedbané, vázne potřebná pozornost od jeho okolí a výchova rodičů. Často tento jedinec pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí....
19.01.2017 23:20
Osoby, zasažené autismem, vyžadují speciální přístup a péči, a to z hlediska pedagogického, tak i výchovného. Autismus představuje onemocnění, které je nevyléčitelné, ale vývoj a prognóza zasažené osoby jsou ovlivnitelné především vzděláváním této osoby. Autismus nezasahuje jen postiženou...
12.01.2017 11:43
Profesní orientace, jejíž diagnostika vychází z informací, dat a poznatků diagnostiky předchozích vývojových období, je procesem, ve kterém se jedinec cílevědomě a záměrně zaměřuje na určitý okruh možných profesí a jeho výsledkem je volba povolání. Z hlediska věku se tento proces...
02.01.2017 11:45
Jedním z nejdůležitějších úkolů diagnostického procesu jedinců se zdravotním postižením je diagnostika profesní orientace, která je zakončena zvolením studijního zaměření, učebního oboru orientací na některou jednodušší činnost, kterou by jedinec mohl vykonávat vzhledem ke svému handicapu....
22.12.2016 02:44
Taneční terapie je součástí léčebné pedagogiky. Tanec byl součástí každodenního života již v ranné minulosti lidstva. Rituální tance byly nedílnou součástí přípravy na lov, narození dítěte, sňatku a jiných významných událostí. Skrze rituály spojené s pohybem a tancem měly primitivní...
11.12.2016 13:01
Naskenovali jsme pro vás letošní příručku MPSV s přehlednými informacemi týkajícími se otázek nároku na příspěvek na péči, popis sociálních sluýeb pro osoby se zdravotním postižením, posuzování zdravotního stavu, otázek podpory zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem, informace o průkazech pro...
05.12.2016 13:05
Pojmem integrace se označuje stav, kdy se postižený jedinec začleňuje zpět do společnosti, ze které byl předtím na základě svého postižení vyčleněn, tedy segregován. Školní integrace tedy znamená i integraci sociální.  Zařazení některých postižených dětí do speciálních škol v sobě nese mnohá...
14.11.2016 12:13
Školní připravenost dítěte závisí na působení jeho sociálního prostředí, nejvíce na rodině a předškolním zařízení, které dítě navštěvuje. Vnější připravenost se může projevovat jen jako zájem o zevní prostředí vyučování, například nábytek ve třídě, obrazy, květiny, spolužáci. Některé děti pojímají...
11.11.2016 14:40
Mezigenerační komunikace jako součást speciální a léčebné pedagogiky je zaměřena do několika rovin, mimo jiné i na prevencí ageismu [ejdžismu]. Ageismus je slovo pocházející z angličtiny (age = věk), je to věková diskriminace. Jde o proces systematického stereotypizování a diskriminace proti...
07.11.2016 14:45
V České republice nastupují povinnou školní docházku děti, které dovršily 6 let nejpozději do 1.září. Na přání rodičů je v současné době možné zařadit do školy i děti, které dosáhnou věku 6 let později, do 31. prosince kalendářního roku. Toto se může provést na základě vyšetření dítěte...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>