Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

31.10.2016 11:18
Sledování vývoje rozumových schopností je velmi důležitou oblastí diagnostiky ve speciální pedagogice. Má úzký vztah k formě základního vzdělávání jedinců se zdravotním postižením, protože pro volbu vzdělávacího programu jsou určující jejich mentální schopnosti. Diagnostika rozumových...
24.10.2016 11:23
Diagnostika grafomotoriky je v úzkém vztahu ke zralosti senzomotorických funkcí a je důležitá z hlediska školní zralosti a specifických poruch učení. Při zjišťování úrovně grafomotoriky se zaměřujeme na pohyby prstů a ruky, manipulaci s kresebným nástrojem, úchop a držení psacího...
17.10.2016 11:35
Jednou ze sledovaných oblastí diagnostiky je motorika. Je to celková pohybová schopnost člověka. Rozlišujeme hrubou a jemnou motoriku. Hrubá motorika představuje pohyby celého těla a velkých svalových skupin, také lokomoce, tedy chůze, běh, skoky, plavání a podobně. Jemná motorika zahrnuje pohyby...
10.10.2016 11:40
Jemná motorika zahrnuje pohyby malých svalových skupin, mluvidel, mimických svalů a ruky. Kvalita schopností jemné motoriky je důležitým předpokladem školní úspěšnosti žáka. S motorickou obratností souvisí psaní, výkon ve výtvarné a pracovní výchově a další. V předškolním věku lze...
09.10.2016 12:57
Platí to nejen o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý si občas potřebuje do své paměti uložit jistou dávku informací. Ne vždy je tento proces zapamatování snadný. Proto, aby nám šlo učení lépe, vymýšlejí si studenti stále nové a nové mnemotechnické pomůcky, které jim přijímání...
03.10.2016 11:07
Diagnostika obecně je proces poznávání jedince. Lze ji kategorizovat podle rozsahu sledovaných cílů. Zahrnuje etiologii – poznávání příčin postižení, časový sled provádění, druh postižení a věk klienta.  Diagnostika podle rozsahu sledovaných cílů se dělí na diagnostiku globální – celkovou a na...
26.09.2016 12:01
Diagnostika je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Mezi základní pojmy patří diagnostika, diagnóza, speciálně pedagogická diagnostika a diagnostika v oblasti fyzické, psychické a sociální. Pokud hovoříme o speciálně...
19.09.2016 23:38
Lehkou mozkovou dysfunkcí nazýváme poruchu učení a chování. Jedná se o odchylku v psychickém vývoji člověka na základě oslabení funkcí centrální nervové soustavy. Projevy lehké mozkové dysfunkce mohou přetrvávat až do dospělosti. Často způsobují studijní, pracovní i společenské problémy. Lehká...
12.09.2016 11:55
Speciálně pedagogická diagnostika je oblast speciální pedagogiky, která zajišťuje poznávání handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Provádí analýzu, interpretaci a hodnocení převážně se zaměřením na jednotlivce, popřípadě v kontextu celé skupiny. Zabývá se aktuálním výkonem jedince...
10.09.2016 13:22
Národní ústav pro vzdělání připomněl Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která je z roku 2010. Z hlediska speciální pedagogiky je důležitý zejména její článek 24, který se jmenuje vzdělávání. Postihuje řadu nároků a práv postižených v této oblasti. Jedním z nich je i právo na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>