Diagnostika a terapie ve speciální a léčebné pedagogice

06.06.2016 14:33
Speciální pedagogika | Komunikace je jedním z nejdůležitějších dorozumívacích prostředků mezi lidmi. Slouží ke sdělování informací, názorů, pocitů a myšlenek. Umožňuje nám navazovat nové vztahy a udržovat kontakty mezi lidmi. Komunikaci můžeme dělit podle komunikačních kódů na verbální a...
31.05.2016 23:02
Speciální pedagogika | Disociativní poruchy patří mezi psychiatrická a psychologická onemocnění. Téměř vždy se v jejich případě jedná o disociaci od pacientovy osobnosti. Tyto poruchy se objevují v mnoha formách, z nichž nejznámější zřejmě je mnohočetná porucha osobnosti. Proces...
18.05.2016 13:51
Význam zdravotní tělesné výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech věkových kategoriích. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na...
27.04.2016 14:37
Inkluzivní vzdělávání   Jedná se o snahu poskytnout vzdělání všem dětem, tedy nezávisle na jejich schopnostech,  individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Cílem školní inkluze je nabízet zařazení dětí  se znevýhodněním do běžných škol. V inkluzivní škole je...
12.04.2016 13:48
Speciální pedagogika je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem speciální pedagogiky je zkoumání podstaty a...
08.04.2016 23:11
Speciální pedagogika | Rettův syndrom má neurologický charakter, který se vyskytuje téměř výhradně u dívek. Jsou známy případy výskytu Rett syndromu i u chlapců, ale jde obvykle o smrtelnou formu syndromu způsobující potrat, narození mrtvého dítěte nebo předčasnou smrt. Poprvé byl Rettův syndrom...
30.03.2016 23:14
Downův syndrom je nejčastější a nejznámější genetická chromozomální vada člověka. také nejznámější genetickou příčinou mentální retardace. Tímto syndromem je postižen asi  1 novorozenec z 900. Velmi ovšem záleží na věku budoucí matky, pokud je její věk například  vyšší než 35 let,...
14.12.2015 21:50
Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se potížemi v komunikaci a sociálním chování, bývají v rozporu s celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být i velmi nadprůměrný) a řečovými schopnostmi  - pasivní slovní zásoba bývá bohatá,...
07.12.2015 21:54
Stres je jednou z příčin, který se podílí na vzniku psychických poruch. Je ve větší nebo menší míře součástí života téměř každého člověka. Tuto skutečnost již začínáme brát jako běžný jev. Musíme se tedy snažit o jeho minimalizaci. Zjednodušeně řečeno stres je zátěž. Ve stresových situacích...
28.11.2015 13:34
Klinické znaky mentální retardace, které ve vztahu k jednotlivým stupňům poruchy nabízí MKN-10 (viz předchozí příspěvek na tomto webu). Lehká mentální retardace - opožděný řečový vývoj, hlavní problémy se vyskytují až s nástupem do školy. Většina jedinců je plně nezávislá v sebeobsluze a je...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>