František Kábele

12.05.2017 08:30

Přední speciální pedagog, logoped a somatolog. Celý svůj život zasvětil pomoci postiženým dětem i dospělým s poruchou komunikačních schopností a s poruchami hybnosti. Prof. PaedDr. František Kábele Dr.h.c. se narodil 30. listopadu 1913 v Radčicích v okrese Chrudim do početné rodiny. Měl 10 sourozenců. Obecnou a měšťanskou školu vychodil ve Skuči a dále pokračoval ve studiu v letech 1928 - 1932 na Státním učitelském ústavu v Litomyšli. Získal oprávnění pro výkon povolání učitele 1.stupně. Jeho studium i zaměstnání je spjato se speciální pedagogikou (logopedií a somatopedií) na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. V roce 1951 se stává ředitelem školy při II. ortopedické klinice v Praze a po pěti letech se na fakultu vrací jako odborný asistent. Působil zde až do roku 1991 a stal se docentem i profesorem. Vedle toho působil v letech 1979 - 1989 jako externí učitel a v letech 1989 – 98 se stal profesorem konzultantem. Celý jeho profesní život je spjatý s Logopedickým ústavem v Praze, kde pracoval jako klinický logoped od roku 1946 až do roku 1989. V okruhu jeho zájmu je také vzdělávání učitelů v oborech speciální pedagogiky a v letech 1976 - 1979 získává vědecký grant Evropského informačního střediska UK pro další vzdělávání učitelů. Po listopadu 1989 ve věku 76ti let se stává členem vědecké rady MŠMTV ČR a poradcem ministra školství.(1990 – 1991). Od roku 1991 se stává předsedou redakční rady odborného časopisu Speciální pedagogika. A v tomto roce (1991) zakládá Somatopedickou společnost. Během svého života také vykonal celou řadu studijních pobytů v zahraničí, například na Humboltově univerzitě v Berlíně, v Anglii, USA, SSSR, Jugoslávii aj. Uznáním jeho práce jsou také významné společenské funkce a vyznamenání. Stal se mimořádným profesorem UK v Praze, čestným doktorem Komenského univerzity v Bratislavě, zakládajícím a čestným předsedou Svazu tělesně postižených sportovců, zakládajícím a čestným předsedou Somatopedické společnosti speciálních pedagogů, čestným členem Rehabilitační společnosti J. E. Purkyně a čestným členem Asociace klinických logopedů ČR. Obdržel 30 vyznamenání za zásluhy o péči invalidních osob, rozvoj české tělesné výchovy apod. V roce 1999 je vyznamenán in memoriam medailí MŠMT I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost a významné výsledky v pedagogické praxi, především v oblasti somatopedie. Ve své praxi logopeda se také zabývá rozvíjením správné výslovnosti dětí a vydává celkem 14 dětských knížek (5 v cizím jazyce) říkadel, nejznámějším je „Brousek pro tvůj jazýček“, který vyšel poprvé v roce 1961 a v roce 2009  vychází v nakladatelství Albatros již jeho 11. vydání. Dále dodnes používané slabikáře pro zvláštní školy „Naše čtení 1, 2“ a „Škola řeči – Výběr slov k vyšetření a rozvíjení řeči“ (1953), využívaná v diagnostice a práci logopedů ve speciálně pedagogických poradnách.

Spisy:

Tělesná výchova dětí s poruchami sluchu (1951)

Logopedie (1963)

Somatopedie (1964)

Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s dětskou mozkovou obrnou (1988)

František Kábele zemřel po krátké těžké nemoci 22.listopadu 1998 v nedožitých 85 letech.