Oftalmopedie

22.03.2016 08:45
Oftalmopedie ( typlofedie) se zabývá výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením. Patří do oblasti speciální pedagogiky, je jejím podoborem. V literatuře se používá název tyflopedie – pedagogika nevidomých. Snaží se lidem s vadami zraku pomoci překonat jejich handicap. Specifičnost přístupu v oftalmopedii spočívá v nutnosti upravit podmínky zpřístupnění informací o okolním světě do podoby, kterou budou moci zrakově postižení vnímat.
Cílem je 
- maximální rozvoj osobnosti jedince, to je dosažení nejvyššího stupně socializace
- příprava na povolání
- pracovní zařazení
- plnohodnotné společenské uplatnění
- dosažení takového stupně rozvoje, který je možný s ohledem na rozsah zrakové vady
Zrak umožňuje člověku orientovat se v prostředí, ve kterém žije, poznávat barvy, tvary, velikosti a vzdálenosti v okolním světě a poskytuje člověku většinu informací o světě.
Zraková postižení dělíme 
1. podle druhu zrakové vady 
ztráta zrakové ostrosti
postižení šíře zorného pole
okulomotorické poruchy
problémy se zpracováním zrakových podnětů
poruchy barvocitu
2. podle stupně zrakového postižení
slabozrakost, zbytky zraku, slepota
3. podle délky trvání
krátkodobé, opakující se, dlouhodobé chronické, případně progresivní
Nejčastější příčiny vzniku zrakových vad
• vlivy prenatální, perinatální a postnatální
• dědičnost (atrofie zrakového nervu, degenerativní onemocnění sítnice, šedý a zelený zákal, těžká krátkozrakost, zákal rohovky), retinopatie nedonošených (ROP) - vlivem tlaku kyslíku v inkubátoru může docházet k patologickému vývoji sítnice, otravy a úrazy, infekční onemocnění
• vrozený šedý zákal vzniká po prodělání zarděnek v období těhotenství
Klasifikace osob se zrakovým postižením
Osoby slabozraké – lehká, střední, těžká                                                                              
Osoby se zbytky zraku                                                                                                                    
Osoby nevidomé – praktická, totální, osleplý                                                                            
Osoby s poruchami binokulárního vidění                                                                                                               Zrakově postižení s kombinovaným postižením
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
Pomůcky pro informatiku a komunikaci (např. psací a čtecí stroje), pomůcky pro orientaci (např. bílé hole), pomůcky pro každodenní život (ozvučené hodinky, ozvučený mobil apod.), nářadí, nástroje, přístroje a přípravky pro řemeslné práce a výrobní činnosti, hračky a hry, sportovní potřeby a pomůcky, pomůcky pro vzdělávání,  trenažéry na výcvik kompenzačních zručností, pomůcky pro diagnostiku.
Poradenský systém 
SRP – Středisko rané péče – dítě se zrakových postižením ve věku 0-4 roky, dítě s kombinovaným postižením ve věku 0-6 let. Zajišťuje diagnostiku, poradenství, výcvik smyslů u dětí, podporu psychomotorického vývoje, zrakovou stimulaci, kompenzaci zraku, budování, posilování rodičovských rolí, doprovázení rodiny k dalšímu poskytovateli služeb. 
SPC – speciálně pedagogické centrum - služby pro děti a mládež se zrakovou vadou od počátku školního vzdělávání až po ukončení školního vzdělávání. 
Úkoly: Odborné podklady pro integraci žáka, speciálně pedagogická péče integrovaným žákům, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, poradenství ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji. Poradenství rodičům, pedagogickým pracovníkům, metodická podpora škole. 
Podpůrné vzdělávací služby SPC: výcvik smyslů, návyků při sebeobsluze, výcvik čtení Braillova písma, samostatného pohybu a prostorové orientace, obsluha reedukačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, zpracovávají návrh IVP.
Zařízení sociální rehabilitace
Tyfloservis zajišťuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých od 15 let do stáří. 80% tvoří klienti nad 50 let. Řeší základní potřeby, naučit se žít se zrakovým handicapem, starat se o děti, jednat na úřadě. Náplň práce Tyfloservisu: nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobslužné činnosti, nácvik čtení a psaní Braillova písma, nácvik psaní na PC klávesnici, nácvik vlastnoručního podpisu 
 Tyflocentrum - nácvik obsluhy náročných kompenzačních pomůcek, služby zajišťovány v daném kraji docházkou do denního stacionáře. Služby Tyflocentra: - Centrum sociálních služeb pro nevidomé (služby sociální péče pro ZP seniory – poradenství, předčitatelská služba, sociální a pracovně právní poradenství)
 Centrum pomůcek a informatiky (výběr kompenzačních pomůcek, informačně technologické pomůcky, kurzy obsluhy těchto pomůcek, práce s internetem).
 
 

Ivana Šimečková