Úloha asistenta pedagoga a osobního asistenta

21.11.2016 09:01

V praxi se setkáváme se dvěma typy asistentů – osobní asistent a asistent pedagoga, po případě  asistent speciálního pedagoga. Oba typy asistentů jsou v naší společnosti velmi potřební. Zajišťují pomoc jak při každodenním životě, tak při vzdělávání a výchově.

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a jeho činnosti jsou legislativně definovány. Je zaměstnancem školy nebo školského zařízení.

Tuto profesi chápeme jako jedno z podpůrných opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenta pedagoga metodicky vede učitel a podporu tomuto pracovníkovi poskytují poradenští pracovníci školy, jedná se o výchovného poradce, speciálního pedagoga nebo školního psychologa. Podporu asistentovi pedagoga také poskytují poradenští odborníci, kteří pracují v pedagogicko –psychologické poradně nebo v speciálně pedagogickém centru.

Funkci asistenta pedagoga zřizuje ředitel školy se souhlasem krajského úřadu. Ředitel školy stanovuje těmto zaměstnancům náplň práce a zařazuje je do příslušné platové třídy.

Asistent pedagoga musí splňovat určité předpoklady. Jedná se o osobní a kvalifikační předpoklady.

Osobní asistent  patří mezi sociální služby a pracuje pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se o terénní službu pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné osoby. Vykonávají tuto službu bez časového omezení, v přirozeném prostředí osob a při činnostech, které tento člověk potřebuje.

Osobního asistenta může vykonávat člověk zdravotně způsobilý a bezúhonný, má dokončené základní vzdělání a je ochoten dále se vzdělávat. Jeho prioritou je ochota přizpůsobit se potřebám,  schopnost učit se, poctivost, zodpovědnost, spolehlivost, empatie a trpělivost.

K hlavním činnostem asistenta pedagoga patří:

-          pomáhání učitelům při výchovné a vzdělávací práci
-          pomoc při komunikaci se žáky a jejich rodiči nebo zákonnými zástupci
-          pomoc žákům při začlenění se do školního prostředí
-          pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku
-          pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování nebo při mimoškolních akcích

Osobní asistent vykonává tyto základní činnosti:

-          pomáhá při zvládání každodenních úkonů péče o vlastní osobu
-          pomáhá při osobní hygieně
-          pomáhá při zajišťování stravy
-          stará se o chod domácnosti
-          pomáhá při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-          zajišťuje kontakt se společenským prostředím
-          obstarává osobní záležitosti

Asistent pedagoga je pracovníkem školy se stejnými zaměstnaneckými právy jako učitelé či nepedagogičtí pracovníci. Má právo na dovolenou, studijní volno, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb. Škola může asistentům pedagoga poskytovat příspěvek na vzdělávací akce.