Výchova a péče o sluchově postižené

12.04.2016 15:30

Speciální pedagogika je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem speciální pedagogiky je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem speciální pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení co nejvyšší úrovně jeho zařazení do společnosti. 
Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním, rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné začlenění do společnosti.
Cílem komplexní výchovy vzdělávací péče o sluchově postižené je rozvoj všech stránek osobnosti jedinců se sluchovým postižením a jejich socializace. Na úspěšnosti integrace se podílí stupeň poruchy sluchu, inteligence dítěte, osobnostní vlastnosti a schopnost využívat případné zbytky sluchu. Dále se podílí vlastní motivace dítěte, pedagogů i rodičů.
Je nutná kvalifikace sluchových poruch jako takových, abychom mohli zvolit správný výchovně vzdělávací proces, který bude dítěti se sluchovým postižením vyhovovat. Důležité je znát stupeň postižení, zda jde o nedoslýchavost nebo dítě neslyšící, abychom zvolili vhodné formy výuky postiženého jedince.
Nedoslýchavost se dělí na různé stupně podle závažnosti sluchové ztráty. Tento nedoslýchavý člověk je schopen vnímat zvuky lidské řeči pomocí technických a kompenzačních pomůcek naproti tomu neslyšící člověk ani pomocí technických pomůcek nevnímá lidskou řeč.
Sluchově postižené je možno dělit podle doby vzniku postižení. Jsou to lidé prelingválně postižení. Tento jedinec se s vadou sluchu buď narodil, nebo ztratil sluch během prvních šesti let života. Tyto získané vady sluchu jsou velmi vážné a omezují komunikační dovednosti a schopnosti postiženého. Řeč se nerozvíjí a dochází k rozpadu získaných řečových stereotypů.
Postlingválně postižení jedinci ztratili sluch po šestém roce života. Už mají vybudované řečové stereotypy, proto u nich nemusí být ohroženy komunikační schopnosti. V důsledku ztráty sluchu je však špatně rozvíjejí.
Centrum pro dětský sluch je služba, která poskytuje podporu rodiny, psychickou podporu a aktivní naslouchání v období po diagnostice postiženého dítěte a v průběhu jeho výchovy v rodině, podporu vztahů se širší rodinou a okolím, zprostředkování kontaktů na další rodiny a podporu svépomoci s ostatními rodinami s dětmi stejného postižení, informace a vzdělávání v problematice daného typu postižení. Dále se jedná o seznámení s možnostmi uplatnění nároků na sociální pomoc, seznámení s činnostmi nadací a pomoc při žádosti o finanční podporu. Zprostředkovává kontakty na jiná odborná pracoviště a specialisty ( logoped, foniatr, lektor znakového jazyka a podobně). Zajišťuje doprovod při návštěvě lékaře nebo při jednání s institucemi.