Význam zdravotní tělesné výchovy pro tělesně a mentálně postižené osoby

18.05.2016 14:16

Význam zdravotní tělesné výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech věkových kategoriích. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení zdravotního stavu. Cvičení se zaměřuje především na oslabení hybného systému. Důležitá jsou zdravotní cvičení, dechová cvičení a nácvik rytmického pohybu. 

Cvičení tělesně a mentálně postižených klade velké nároky na použité prostředky, které musí být bezpečné, použitelné v každém prostředí, umožňující všestranné zatížení a cílené procvičování vybraných částí těla. 

Termín kompenzace znamená nahrazení určité funkce. Ve vztahu k pohybovým aktivitám existuje řada pomůcek, které úplně nebo částečně nahrazují lokomoční i manipulační funkce. Vhodná volba kompenzační pomůcky výrazně zvyšuje plnohodnotné zatěžování a participaci osob s tělesným či mentálním postižením. 

Obsah vyučovací jednotky je přizpůsoben druhu zdravotního oslabení, zdravotnímu stavu, biologickému věku, pohlaví, pohybovému rozvoji žáků, funkční zdatnosti a zájmů cvičenců. Používány jsou cviky vyrovnávací: uvolňovací, protahovací, posilovací, dechová, rovnovážná. 

V závěru hodiny obvykle volíme cviky relaxační. Žáci jsou vybaveni vhodným sportovním oblečením i obuví. Vyučující volí vhodné metody a formy práce, využívá dostupných náčiní, nářadí, pomůcek. 

Výchovně vzdělávací cíle 
Zdravotní tělesná výchova rozvíjí fyzické i psychické zdraví žáků. Podstatná je atmosféra pohody, vzájemné tolerance mezi cvičenci, radosti z pohybu. Výuka je cílevědomě vedena tak, aby žák podle svých možností a schopností postupně: 

 • příznivě ovlivňoval zdravotní oslabení ( udržet, zlepšit, nezhoršovat)
 • byl vybaven základními pohybovými dovednostmi a návyky
 • rozvíjel své fyzické a psychické schopnosti dokázal vnímat prožitky z pohybové činnosti
 • vytvářel předpoklady pro všestranný harmonický vývoj
 • uplatňoval zásady zdravého životního stylu v praktickém životě
 • poskytl možnost sportovního vyžití ve vztahu k jeho schopnostem a zdravotnímu stavu
 • veden k trvalému pohybovému režimu
 • dodržoval zásadu pravidelnosti v rámci zdravotní tělesné výchovy
 • rozlišoval různé povely učitele a reagoval na ně (např. tlesknutí, verbální pokyn, apod.)
 • osvojil si základní hygienické a bezpečnostní návyky, zvolením vhodného sportovního oblečení a obuvi
 • utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní schopnosti (vyrovnání se s handicapem). 

Cíle tělesné výchovy mentálně postižených vycházejí z obecných výchovných cílů, dále však plní funkce reedukační, kompenzační a rehabilitační 

1. Reedukační cíle
Směřují k eliminování některých zvláštností osobnostní struktury mentálně postižených, především nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů vyplývajících z omezené analýzy – syntézy.
2. Kompenzační cíle
Jsou zaměřeny především na rozvoj takových osobnostních vlastností postiženého, které napomáhají vyrovnávat rozumový deficit dětí (oblast mravní, emocionálně volní, motivační. Zdokonalování komunikační motoriky usnadňuje proces socializace individua.
3. Rehabilitační cíle
Zahrnujeme sem rekreační, relaxační a zdravotní úkoly tělesné výchovy a v širším slova smyslu i zlepšení sociální adaptability mentálně postižených. 

Výchovné úkoly 
- hygienické návyky – správné dýchání, umývání se, správné oblékání
- trvalý zájem o cvičení
- zavádět vhodný pohybový režim
- zjistit celkovou pohybovou úroveň 

Závěrem lze tedy shrnout důležitost zdravotní tělesné výchovy a všech pohybových aktivit pro osoby mentálně i duševně postižené.