Slovníček

Individuální vzdělávací plán

Plán, který se ve zkratce nazývá IVP, je vypracovaný podle podmínek školského zákona, jeho náležitosti stanoví vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Za jeho vytvoření odpovídá ředitel školy, je součástí dokumentace žáka. Podkladem jsou závěry speciálně pedagogického, příp. lékařského vyšetření a je vytvořen se souhlasem žáka nebo jeho zákonného zástupce. Vychází ze školského vzdělávacího programu školy, obsahuje cíle, obsah vzdělávání, rozsah a časové rozvržení učiva, způsob hodnocení, seznam kompenzačních a učebních pomůcek (viz například video Euroinstitutu), závěry vyšetření, předpokládané navýšení normativu, způsob kontroly plánu a spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem. S IVP mají být seznámeni seznámeni všichni vyučující žáka. Kromě speciálních vzdělávacích potřeb mohou být důvodem k vytvoření IVP také tzv. jiné závažné důvody (dlohodobá nemoc, výkonnostní sportovci za účelem účasti na soutěžích, zápasech, soustředění apod.).

Kinantropologie

je věda o pohybu člověka. Zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné výchově, rekreaci, tanci atd.

Logopedie

Čím se zabývá logopedie? Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami komunikace a možnostmi rozvoje komunikačních schopností u nepostižených jedinců.

 

Mimořádné nadání

Mimořádné nadaní je potenciál k tomu, aby se žák stal uznávanou osobnostá nebo významným tvůrcem myšlenek v oblastech činností, které zvyšují morální, fyzický, emocionální, sociální, intelektuální a estetický život lidstva. Mimořádně nadaní žáci jsou objektem speciální pedagogiky jako žáci se speciálními vzděláváními potřebami. Rozložení jejich schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.  Znaky mimořádného nadání:

  1. předčasný vývin v oblasti, která přímo souvisí se studiem či konkrétním studijním oborem; 
  2. vlastní (i kvalitativně odlišný) způsob učení včetně tvořivého přístupu k řešení problémů a 
  3. nadšení pro výkon v konkrétní oblasti učení související s vnitřní motivací nadaného projevit své výkony v dané oblasti.

Nadaný žák  má schopnost těžit ze svých předností a kompenzovat své nedostatky.

Oftalmopedie (tyflopedie)

Oftalmopedie je obor speciální pedagogiky, který má v náplni výchovu a vzdělávání osob se zrakovým postižením. Dříve se používal název tyflopedie (z řeckého tyflos = slepý). Nejde však o pedagogické působení  výhradně na osoby se ztrátou zraku. Oftalmpedie se zabývá vzdělávacími potřebami osob s poruchami refrakce (krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus, šedý zákal), šilhavostí, barvoslepostí nebo šeroslepostí, tupozrakostí, slabozrakostí nebo úplnou slepotou pomoci překonat jejich handicap.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP, klikněte na web školy Euroinstitutut.
 

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. z lékařské fakulty UK, klikněte na web InvAréna.

Odborné publikace

Speciální pedagogika | Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také...
Speciální pedagogika | Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Může vypovídat o jeho vnitřním světě, psychickém stavu, představivosti, kreativitě, naznačuje stupeň vývoje sítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo opožděný vývoj). Autor, klinický psycholog, vychází v...
Speciální pedagogika | Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky: • Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? • Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky? • Jak zmapovat vztahy ve třídě? • Jak poznat, že...
Speciální pedagogika | Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním, nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s...
Speciální pedagogika | Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem Strategie popisuje způsoby, jakými se děti vyrovnávají s požadavky, které na ně škola klade. Druhá kapitola Strach a neúspěch se zabývá působením strachu a pocitů selhání na psychiku dětí a třetí rozsáhlá kapitola...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD.Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty...
Speciální pedagogika | Seznamte se s Honzou, který má ADHD. Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza,...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Revue Speciální pedagogika fungovalo na Webnode deset let. Od roku 2018 není web aktualizován. Nové příspěvky hledejte na:
https://www.specialni-pedagogika.cz/