Slovníček

Oligofrenie

Mentální retardace, vzniklá před narozením, za porodu nebo po narození do dvou let věku

Pedagogická psychologie

Pedagogická psychologie je obor, který čerpá jak z pedagogiky, tak z psychologie. Důležitou součástí tohoto oboru jsou psychologické metody zkoumání v pedagogické praxi. Do nich patří např. pozorování, rozbor slovních projevů (ať už ústních nebo písemných), psychologické testy, sociometrie a její varianty a experiment.
Důležité je vždy zvolit vhodný nástroj výzkumu, aby měřil, co potřebujeme (tzv. obsahová validita). 
Pozorování je přímá metoda, při které zkoumáme nějaký konkrétní jev a jeho četnost. Úskalím může být, že vnitřní vztah mezi chováním a vnějším prožíváním není přímočaré (může dojít k potlačování či přehrávání emocí). 
Rozhovor je již metoda zprostředkovaná, kdy vstupujene do situace o ovlivňujeme ji. Hrozí zkreslení dané komunikačním tokem a dvojím kódováním mezi slovy a významy (A si myslí -> A říká -> B slyší, -> B si to přeloží). Dochází k vědomé či nevědomé cenzuře informací. Z hlediska účelu dělíme rozhovor na diagnostický (sběr informací) a intervenční (snaha ovlivnit). Forma může být strukturovaná (téměr jako dotazník), semistrukturovaná (připravená témata rozhovoru) a neřízená (necháme hovor plynout). 

Placebo efekt

Placebo je látka nebo léčba, která nemá žádný účinek, ale je upravena do formy, která účinnou látku / léčbu připomíná. Účinek placeba efektu je výsledkem sugesce, kdy se stav pacienta zlepší jen proto, že je pacient přesvědčen, že se jeho stav má na základě nějakého objektivního důvodu zlepšit. Používá se často v medicíně a psychologii. Míra účinku placeba efektu je závislá na míře sugestibility a efektu, kterého chceme u pacienta dosáhnout (např: placebo efekt funguje velice dobře při tlumení bolesti, minimální efekt má při léčbě rakoviny). I při vysoké úrovně sugestibility efekt po cca třech týdnech odeznívá.

V psychologii tuto metodu účinně používal např. Sigmund Freud, jako alternativu hypnózy. Přesvědčil pacienta, že si vzpomene na událost, kterou potlačil v okamžiku, kde se mu Freud dotkne čela, u velké části pacientů to skutečné zafungovalo.

Pokusem prokázaný efekt to má i v pedagogice. Několik stejně schopných a stejně starých žáků bylo během pokusu rozděleno na dvě skupiny. Obě skupiny dostaly stejné úlohy, první skupině bylo řečeno "tyto úlohy jsou jednoduché, měla by to zvládnout většina z vás" a druhé skupině bylo sděleno "tyto úlohy jsou dělané pro starší ročníky, pravděpodobně to nezvládnete". Přestože obě skupiny byly (dle předchozího testování) na stejné inteligenční úrovni a jejich úlohy byly stejné, skupina jedna měla o hodně větší úspěšnost, než skupina dva. 

Psychopedie

Psychopedie se zabývá rozumově postiženými jedinci. Náplní je rozvoj, výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dalších osob s mentálním či jiným duševním postižením (mentální retardací).

Somatopedie

Somatopedie je speciálně pedagogická disciplína zaměřená na rozvoj, výchovu a vzdělávání osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených s omezenou schopností, nebo neschopností pohybu. Snahou je připravit postiženého jedince pro život.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP, klikněte na web školy Euroinstitutut.
 

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D. z lékařské fakulty UK, klikněte na web InvAréna.

Odborné publikace

Speciální pedagogika | Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také...
Speciální pedagogika | Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Může vypovídat o jeho vnitřním světě, psychickém stavu, představivosti, kreativitě, naznačuje stupeň vývoje sítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo opožděný vývoj). Autor, klinický psycholog, vychází v...
Speciální pedagogika | Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky: • Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? • Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky? • Jak zmapovat vztahy ve třídě? • Jak poznat, že...
Speciální pedagogika | Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním, nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s...
Speciální pedagogika | Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem Strategie popisuje způsoby, jakými se děti vyrovnávají s požadavky, které na ně škola klade. Druhá kapitola Strach a neúspěch se zabývá působením strachu a pocitů selhání na psychiku dětí a třetí rozsáhlá kapitola...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD.Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická...
Speciální pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro práci s předškolákem zaměřené na hyperaktivitu a impulzivitu. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. pedagogika | Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty...
Speciální pedagogika | Seznamte se s Honzou, který má ADHD. Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. Knihou provází chlapec Honza,...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
Speciální pedagogika | Vývojové poruchy učení nebo chování postihují nemalou část i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Přehled a zhodnocení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Revue Speciální pedagogika fungovalo na Webnode deset let. Od roku 2018 není web aktualizován. Nové příspěvky hledejte na:
https://www.specialni-pedagogika.cz/