Vzdělávání a výchova ve speciální pedagogice

15.01.2017 15:25
Etický kodex asistenta pedagoga vychází z Charty lidských práv Spojených národů a Úmluvy o právech dítěte. Mezi etická pravidla patří respektování jedinečnosti každého žáka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, životě...
05.12.2016 15:28
Pojmem integrace se označuje stav, kdy se postižený jedinec začleňuje zpět do společnosti, ze které byl předtím na základě svého postižení vyčleněn, tedy segregován. Školní integrace tedy znamená i integraci sociální.  Zařazení některých postižených dětí do speciálních škol v sobě nese mnohá...
11.11.2016 15:32
Mezigenerační komunikace jako součást speciální a léčebné pedagogiky je zaměřena do několika rovin, mimo jiné i na prevencí ageismu [ejdžismu]. Ageismus je slovo pocházející z angličtiny (age = věk), je to věková diskriminace. Jde o proces systematického stereotypizování a diskriminace proti...
07.11.2016 15:36
V České republice nastupují povinnou školní docházku děti, které dovršily 6 let nejpozději do 1.září. Na přání rodičů je v současné době možné zařadit do školy i děti, které dosáhnou věku 6 let později, do 31. prosince kalendářního roku. Toto se může provést na základě vyšetření dítěte...
09.10.2016 15:39
Platí to nejen o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý si občas potřebuje do své paměti uložit jistou dávku informací. Ne vždy je tento proces zapamatování snadný. Proto, aby nám šlo učení lépe, vymýšlejí si studenti stále nové a nové mnemotechnické pomůcky, které jim přijímání...
10.09.2016 15:41
Národní ústav pro vzdělání připomněl Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která je z roku 2010. Z hlediska speciální pedagogiky je důležitý zejména její článek 24, který se jmenuje vzdělávání. Postihuje řadu nároků a práv postižených v této oblasti. Jedním z nich je i právo na...
05.09.2016 15:59
Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami je nezbytná po celou dobu jejich školní docházky. Je možné zajišťovat speciální péči formou individuálního přístupu v rámci běžné třídy základní školy, reedukací prováděnou speciálním pedagogem, reedukací vyškoleným učitelem v kroužku nebo v...
04.09.2016 15:52
Mnoho pedagogů si do skupiny sociálně znevýhodněných žáků přiřazuje hlavně cikánské děti, případně žáky, kteří nemají z různých důvodů dostatečnou podporu svého prostředí pro školní přípravu či docházku. Někdy se zapomíná se na velikou skupinu, a to na žáky-cizince, neboli žáky s odlišným...
01.09.2016 15:55
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravuje k 1.9.2016 pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. V pdf verzi je...
22.08.2016 16:02
Hlavními poruchami příjmu potravy jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Přijímání potravy je základní podmínkou pro udržení tělesného a psychického zdraví. Příčinou závažných poruch a nemocí může být i nedostatek energie a živin přijímaných z potravy. Proto jakákoliv porucha v oblasti příjmu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>