Činnost asistenta pedagoga

28.11.2016 10:22

Činnost asistenta pedagoga není zaměřena pouze na individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, ale také na vytváření pozitivních sociálních vazeb při začleňování žáka se zdravotním postižením do školního prostředí běžné třídy. Pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti a zajišťuje i komunikaci mezi žáky navzájem, mezi učitelem a žákem a důležitá je komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka.

K zajištění kvalitní komunikace mezi rodinou žáka a školou, při které asistent pedagoga pomáhá, patří maximální otevřenost, správný způsob a forma dané komunikace, pravdivost a relevance podávaných informací, také rychlost a efektivita, jasné stanovení podmínek a způsobů vzdělávání a jejich oboustranné dodržování, pravidelný kontakt se zaměstnanci školy a s poradenskými pracovníky a pravidelný kontakt asistenta pedagoga s rodiči nebo zákonnými zástupci. Přímá komunikace asistenta pedagoga a rodiče je možná také v případě, kdy si žáka předávají rodiče s asistentem mezi sebou před a po vyučování. Asistenti také komunikují s rodinou pomocí mailu nebo telefonicky.

Asistenti pedagoga se mohou se zákonnými zástupci setkávat při třídních schůzkách či osobních konzultacích. Asistent pedagoga předává informace s vědomím třídního učitele.

V komunikaci mezi školou a rodinou mohou také sloužit takzvané komunikační sešity, do kterých se zaznamenává vše potřebné. Jsou to například informace o akcích konaných mimo školu a podobně.

V určitých případech se stává, že vázne komunikace postiženého žáka s vyučujícím. I zde má svou velkou roli asistent pedagoga, který toto koriguje a oběma stranám pomáhá ve vzájemném porozumění.

K hlavním činnostem asistenta pedagoga patří:
-          pomáhání učitelům při výchovné a vzdělávací práci
-          pomoc při komunikaci se žáky a jejich rodiči nebo zákonnými zástupci
-          pomoc žákům při začlenění se do školního prostředí
-          pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku
-          pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování nebo při mimoškolních akcích