O oborech speciální pedagogiky

22.09.2018 15:50
Na webnode fungovala Revue pro speciální pedagogiku po dobu 10 let a všechny publikované články zůstávají zachovány. Od 1. září 2018 není tento web aktualizován a Revue pokračuje na novém portálu www.specialni-pedagogika.cz. Zkopírujte novou adresu a vložte ji do adresního řádku.  Pro přímé...
03.09.2018 11:50
Profesiogram charakterizuje profesní kompetence léčebných pedagogů, teoretická východiska, cíle, metody a formy jejich práce, vzdělávání, uplatnění, jakož i etické a organizační rámce jejich působení. Jenže ... pojem léčebný pedagog nezná ani zákon o pedagogických pracovnících ani Národní soustava...
23.06.2018 20:12
Obor speciální pedagogiky, který se zaměřuje na mravní formování osobnosti, výzkum příčin poruch chování, jejich nápravu a prevenci. Původně byla etopedie součástí psychopedie. Cíle etopedie:  cílená reedukace a resocializace jedince  podpora sociální stability...
01.03.2018 16:06
Existují obory odborný resocializační pracovník a samostatný resocializační pracovník. Patří mezi pracovníky v sociálních službách, přestože jejich studium je možné v rámci pedagogických fakult. V sociálních službách spolupracují s klientem při obnovování sociálních funkcí a dovedností při...
16.10.2017 08:33
Psychologie jako samostatný obor je relativně nová disciplína. Její kořeny sice sahají až do cca 4. a 5. století př.n.l. (Demokritos, Sokrates, Platón, Aristoteles), ale jako samostatná disciplína vznikla až roku 1879 kdy Wilhelmem Wundtem vymezil psychologii jako vědu o vědomí člověka. Od té doby...
22.12.2016 03:17
Taneční terapie je součástí léčebné pedagogiky. Tanec byl součástí každodenního života již v ranné minulosti lidstva. Rituální tance byly nedílnou součástí přípravy na lov, narození dítěte, sňatku a jiných významných událostí. Skrze rituály spojené s pohybem a tancem měly primitivní...
11.12.2016 23:00
Naskenovali jsme pro vás letošní příručku MPSV s přehlednými informacemi týkajícími se otázek nároku na příspěvek na péči, popis sociálních sluýeb pro osoby se zdravotním postižením, posuzování zdravotního stavu, otázek podpory zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem, informace o průkazech pro...
28.11.2016 10:22
Činnost asistenta pedagoga není zaměřena pouze na individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky, ale také na vytváření pozitivních sociálních vazeb při začleňování žáka se zdravotním postižením do školního prostředí běžné třídy. Pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a...
21.11.2016 09:01
V praxi se setkáváme se dvěma typy asistentů – osobní asistent a asistent pedagoga, po případě  asistent speciálního pedagoga. Oba typy asistentů jsou v naší společnosti velmi potřební. Zajišťují pomoc jak při každodenním životě, tak při vzdělávání a výchově. Asistent pedagoga je...
26.09.2016 12:27
Diagnostika je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Mezi základní pojmy patří diagnostika, diagnóza, speciálně pedagogická diagnostika a diagnostika v oblasti fyzické, psychické a sociální. Pokud hovoříme o speciálně...
12.09.2016 13:38
Speciálně pedagogická diagnostika je oblast speciální pedagogiky, která zajišťuje poznávání handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Provádí analýzu, interpretaci a hodnocení převážně se zaměřením na jednotlivce, popřípadě v kontextu celé skupiny. Zabývá se aktuálním výkonem jedince...
01.09.2016 09:19
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravuje k 1.9.2016 pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 školského zákona. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. V pdf verzi je...
29.08.2016 13:12
Jednou z hlavních podmínek úspěšného vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajištění kvalitně připraveného personálu. Každý typ postižení klade různé nároky na odborný přístup. Se změnou pohledu na výchovu a vzdělávání žáků s postižením (integrační snahy v běžných školách) se mění postavení...
12.08.2016 08:59
Polovinu prázdnin již máme za sebou. Jak vlastně tráví prázdniny zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné děti?  Hlavním cílem prázdninových pobytů a prázdninových táborů je snažit se o zlepšení celkové kondice účastníků, rozšířit jejich okruh znalostí, dovedností a zaměřit se na jejich zájmy...
25.07.2016 00:26
Včera oslavil kulaté narozeniny Vlastimil Harapes. Veřejnost ho zná hlavně jako herce, režiséra, choreografa a dlouholetého člena a sólistu baletu Národního divadla v Praze. My, speciální pedagogové si ceníme jeho aktivní přístup k organizaci speciálních olympiád pro mentálně postižené. Vlastimil...
27.06.2016 15:47
Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorických schopností. Dyspraxie patří mezi vývojové poruchy učení stejně jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie. Tyto poruchy učení se často navzájem mezi sebou kombinují. Postihuje i děti s nadprůměrnou inteligencí. Definuje se jako...
13.06.2016 09:10
Speciální pedagogika | Dyskalkulie je specifická vývojová porucha matematických schopností. Tato porucha značí specifické postižení dovednosti počítat. Porucha se netýká mentální retardace ani nevhodného způsobu vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů – sčítání, odčítání,...
06.06.2016 13:58
Speciální pedagogika | Komunikace je jedním z nejdůležitějších dorozumívacích prostředků mezi lidmi. Slouží ke sdělování informací, názorů, pocitů a myšlenek. Umožňuje nám navazovat nové vztahy a udržovat kontakty mezi lidmi. Komunikaci můžeme dělit podle komunikačních kódů na verbální a...
31.05.2016 15:33
Speciální pedagogika | Disociativní poruchy patří mezi psychiatrická a psychologická onemocnění. Téměř vždy se v jejich případě jedná o disociaci od pacientovy osobnosti. Tyto poruchy se objevují v mnoha formách, z nichž nejznámější zřejmě je mnohočetná porucha osobnosti. Proces...
18.05.2016 14:16
Význam zdravotní tělesné výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech věkových kategoriích. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na...
04.05.2016 08:28
Speciální pedagogika | Komunikace je jedním z nejdůležitějších dorozumívacích prostředků mezi lidmi. Slouží ke sdělování informací, názorů, pocitů a myšlenek. Umožňuje nám navazovat nové vztahy a udržovat kontakty mezi lidmi. Komunikaci můžeme dělit podle komunikačních kódů...
21.04.2016 08:47
Do oboru speciální pedagogiky také patří somatopedie, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob s tělesným postižením, osobami nemocnými nebo zdravotně oslabenými. Tito lidé se vyznačují celkovým nebo částečným omezením hybnosti. Jedná se buď o přímé postižení vlastního hybného...
12.04.2016 15:30
Speciální pedagogika je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Předmětem speciální pedagogiky je zkoumání podstaty a...
08.04.2016 11:36
Speciální pedagogika | Rettův syndrom má neurologický charakter, který se vyskytuje téměř výhradně u dívek. Jsou známy případy výskytu Rett syndromu i u chlapců, ale jde obvykle o smrtelnou formu syndromu způsobující potrat, narození mrtvého dítěte nebo předčasnou smrt. Poprvé byl Rettův syndrom...
22.03.2016 08:45
Oftalmopedie ( typlofedie) se zabývá výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením. Patří do oblasti speciální pedagogiky, je jejím podoborem. V literatuře se používá název tyflopedie – pedagogika nevidomých. Snaží se lidem s vadami zraku pomoci překonat jejich handicap. Specifičnost...
1 | 2 >>