Dyskalkulie

13.06.2016 09:10

Speciální pedagogika | Dyskalkulie je specifická vývojová porucha matematických schopností. Tato porucha značí specifické postižení dovednosti počítat. Porucha se netýká mentální retardace ani nevhodného způsobu vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů – sčítání, odčítání, násobení, dělení. Dítě podává v matematice podstatně horší výkony, než by se daly vzhledem k jeho inteligenci předpokládat. Je nutné hledat příčiny poruch a rozlišit ty, které jsou podmíněny vlivy částečně odstranitelnými, jako je například způsob výuky, styl učení, motivace k učení, vhodnost přípravy na vyučování a podobně a dále ty, které jdou odstranit obtížněji a to jsou dědičné vlivy nebo narušení částí mozku, které mají vliv na utváření matematických schopností a dále pak na ty, které jsou ovlivněny nízkým nadáním pro matematiku nebo nízkým nadáním obecně.
Příznaků dyskalkulie je celá řada :
- praktognostická
- verbální
- lexická
- grafická
- operační
- ideognostická
Praktognostická dyskalkulie je porucha manipulace s konkrétními předměty nebo symboly – číslicemi, operačními znaménky a podobně. Chybí schopnost vytvořit skupinu předmětů o daném počtu prvků, nedokáže porovnávat čísla a v geometrii nedokáže seřadit předměty podle velikosti, rozlišit geometrické tvary a pochopit rozmístění předmětů v prostoru. Také se zde projevují obtíže se směrovou a stranovou orientací. Verbální dyskalkulie je porucha slovního označování množství a počtu předmětů, názvů číslic, číslovek, operačních znaků a ostatních matematických úkonů vůbec. Žák nedokáže vyjmenovat číselnou řadu vzestupně a sestupně, po násobcích, nevyjmenuje sudá a lichá čísla. Nedokáže správně chápat a představit si vyslovené číslo nebo slovně označit počet.
Lexická dyskalkulie se vyznačuje poruchou čtení čísel, číslic a operačních znaků. Často číslice v čísle zaměňuje a nechápe význam jednotek, desítek, … Příčinou bývá zraková porucha nebo porucha v orientaci. Grafická dyskalkulie je porucha zápisu matematických symbolů. Žák nedokáže psát čísla v přiměřené a stejné velikosti, neumí zapisovat čísla podle diktátu a podobně.
Operační dyskalkulie je porucha projevující se narušenou schopností provádět matematické operace a je to nejrozšířenější porucha. Dítě zaměňuje operace sčítání za násobení a odčítání za dělení, zaměňuje čitatele a jmenovatele, počítá na prstech i ve vyšších ročnících, chybuje ve sčítání a odčítání do 20, v násobení a dělení a při řešení slovních úloh.
Ideognostická dyskalkulie představuje poruchu chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Selhává v řešení úloh, jakmile je změněn šablonovitý postup. Obtíže se objevují ve slovních úlohách, které není dítě schopné převést do systému čísel a řešit je.

 

Ivana Šimečková