O oborech speciální pedagogiky

15.03.2016 15:33
Surdopedie je pedagogická věda, která se zabývá výchovou, vzděláním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením. Jde také o snahu o začlenění těchto lidí do společnosti – škola, práce a podobně. Surdopedie se oddělila od logopedie a stala se samostatnou disciplínou teprve od roku 1983. Zakladatelem...
24.02.2016 14:19
Logopedie je věda zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob, které jsou postiženy poruchou nebo vadami řeči. Zahrnuje se sem také diagnostika a léčba. Jedná se o chybovou výslovnost jedné hlásky až po masivní poruchy řeči nebo úplnou nemluvnost. Řeč je pro člověka velmi důležitá,...
17.02.2016 13:49
Práce speciálního pedagoga vyžaduje kooperaci s mnoha odborníky. Jedním z nich je i lingvista. Ten může pomoci zejména s klienty, kteří mají obtíže s nejen s řečovou produkcí, ale i s fungováním jazyka v mozku, řeč je především o klientech s vývojovou anartrií, klienty s těžkou vývojovou dysartrií,...
14.01.2016 14:02
Speciální pedagogika je vědní obor o zákonitostech výchovy, vzdělání, péče a rozvoje lidí znevýhodněných nebo s nějakým druhem postižení a jejich zapojením do běžného života. Předmětem speciální pedagogiky je výchova a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem speciální pedagogiky je...
14.12.2015 15:40
Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se potížemi v komunikaci a sociálním chování, bývají v rozporu s celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být i velmi nadprůměrný) a řečovými schopnostmi  - pasivní slovní zásoba bývá bohatá,...
28.11.2015 13:35
Klinické znaky mentální retardace, které ve vztahu k jednotlivým stupňům poruchy nabízí MKN-10 (viz předchozí příspěvek na tomto webu). Lehká mentální retardace - opožděný řečový vývoj, hlavní problémy se vyskytují až s nástupem do školy. Většina jedinců je plně nezávislá v sebeobsluze a je...
20.11.2015 11:31
Hloubku mentální retardace je možné určit pomocí inteligenčního kvocientu, který ukazuje úroveň rozumových schopností. V České republice se ke klasifikaci mentálního postižení používá 10. revize mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) vydaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v...
02.11.2015 10:11
Prof. Feuerstein založil v šedesátých letech 20. století výzkumný institut Hadassah – WIZO –  Canada Research Institute, jehož úkolem bylo propojit výzkum adaptace výukového procesu,  výukové a školicí činnosti a klinického poradenství. Feuerstein odmítl přijmout zjednodušující ...
03.09.2015 09:30
Při řešení problému klientů v rámci souciálních služeb dochází k situacím, kdy je potřeba koordinavat vícero institutcí, z tohoto důvodu používáme metody Case managementu. Individuální Case management znamená, že terénní sociální pracovník vede sám klientův případ a ručí za kvalitu zvolených...
18.08.2015 12:15
    Střední škola Euroinstitut a její sesterská škola Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště i v letošním roce pokračuje ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřena hlavně na ústavní klientelu.      Žáci jsou klienty DOZP a DZR v regionu...
31.05.2015 15:40
Rozhlasové vysílání pro školy nezaniklo díky digitální rozhlasové stanici Tip rádio, které lze současně "naladit" na internetu. Pořad o zdravé výživě určený žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je připraven ve spolupráci se Střední školou Euroinstitut, praktickou školou a odborným...
22.04.2013 18:46
Senátor Marcel Chládek, předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice vedl veřejný seminář zaměřený na oblast vzdělávání odsouzených, podporu jejich začlenění do společnosti. Jeden z hlavních motivů, proč byl seminář uspořádán, byla amnestie v roce 2013, která ukázala,...
01.11.2012 16:14
O sexuálním zneužívání dětí se mluví čím dál častěji, ačkoli ohlášených případů dle statistik nepřibývá. Počet dětských obětí je ale pravděpodobně mnohonásobně vyšší, než uvádějí oficiální data. Zneužívání dětí se přitom odehrává ponejvíce tam, kde to čekáme nejméně – v na první pohled spořádaných...
30.12.2009 20:58
Průběh a následky zločinu z perspektivy oběti patří ke klasickým a „evergreenovým“ tématům viktimologie. Není proto divu, že dnes máme k dispozici velké množství informací o dopadech trestného činu na oběť. I díky viktimologickým výzkumům se pak otevřela velká a společensky závažná témata jako...
<< 1 | 2